Politykę reklamacji stosujemy alby nasi klienci mieli poczucie bezpieczeństwa, że usługa, którą otrzymujesz jest wysokiej, jakości i aby móc rozstrzygać na jego podstawie sytuacje sporne. Reklamacje mogą dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy SklepzOkularami.pl określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy. W artykule jest opisane postępowanie w razie zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, będą przekazywane Spotmedica.
 2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Spotmedica płatności powinny być kierowane do Spotmedica. Spotmedica rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. W związku ze stwierdzeniem wady usług objętych rezerwacją, klientowi przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub zamianę rezerwacji na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Reklamacje oraz odwołanie od reklamacji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres pomoc@spotmedica.com z dopiskiem „Reklamacja” oraz na adres Spotmedica, 26-600 Radom, Świętokrzyska 31/35;
 6. Zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w momencie złożenia.
 7. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • datę zawarcia Umowy,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny usługi, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
   podpis reklamującego – w wypadku zgłoszenia pisemnego.
 8. Przy zgłoszeniu odwołania Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane: .
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
  • podpis reklamującego – w przypadku odwołania składanego na piśmie.
 9. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez SklepzOkularami.pl treści reklamacji.
 10. Za dzień wniesienia odwołania przyjmuje się dzień otrzymania przez SklepzOkularami.pl treści odwołania w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar lub usługę. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta, lub bezpośrednio klientowi.
 12. Spotmedica rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia oraz odwołania terminie 30 dni. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
 13. Spotmedica udziela odpowiedzi na reklamację oraz odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej, chyba, że z okoliczności wynika, iż Klient życzy sobie odpowiedzi w formie elektronicznej.
 14. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Spotmedica mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej

W wypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: