Regulamin korzystania z serwisu Spotmedica.com
Stosowany do umów zawartych od dnia 25 maja 2018 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.spotmedica.com („Serwis”).
 2. Serwis jest prowadzony przez Spółkę Meditrip Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629392, NIP: 7133092246, o kapitale zakładowym w wysokości 10,000 złotych, adres e-mail: pomoc@spotmedica.com, tel.: 22 379 43 43 („Spotmedica”).
 3. Spotmedica jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Spotmedica przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług medycznych.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonywać rezerwacji usług medycznych.
 5. Serwis nie pośredniczy przy dokonywaniu rezerwacji wizyty rozliczanych w ramach NFZ, ani przy dokonaniu rozliczenia poprzez inne systemy rezerwacji lub oferty Ubezpieczycieli.

§2 Formularze rezerwacji

 1. W celu skorzystania z możliwości umówienia rezerwacji, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza rezerwacji usług. Spotmedica wskazuje w formularzu, które dane Użytkownika są niezbędne do złożenia rezerwacji. Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez Użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
 3. Spotmedica przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe w zakresie niezbędnym do:
  1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
  2. dokonania Rezerwacji;
  3. przyjmowania płatności dokonywanych przez Użytkownika tytułem Rezerwacji;
  4. a także do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Spotmedica jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Poprzez kliknięcie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu oferty na rezerwację Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie usług świadczonych, o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Spotmedica w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy dokonywaniu rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.

§3 Złożenie Oferty Rezerwacji Usługi

 1. Dokonanie rezerwacji terminu wizyty następuje poprzez Tele-rejestrację lub aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania oferty.
 2. W procesie dokonania rezerwacji terminu wizyty poprzez Tele-rejestrację użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie oferty za pośrednictwem Serwisu.
 3. Złożenie oferty, w zależności od dostępnych możliwości płatności, może wiązać się z obowiązkiem dokonania przez użytkownika zapłaty za zamówione usługi lub zapłaty zaliczki na poczet tych usług w chwili składania oferty.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawdziwych danych.
 5. Po złożeniu oferty użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem SMS na numer telefonu podany w toku Rejestracji. Potwierdzenie złożenia oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wybór oferty lub warunków pakietu. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie przez Serwis złożonej oferty następuje do 48 godzin od chwili otrzymania oferty. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania zmian Rezerwacji.
 7. W przypadku odrzucenia oferty, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość SMS z oświadczeniem o odrzuceniu oferty wysłaną nie później niż do 48 godzin od chwili wysłania formularza oferty na Rezerwację na numer telefonu podany w toku Rejestracji. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę w przeciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację oznacza akceptację złożonej przez użytkownika oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania zmian Rezerwacji.
 8. Rezerwację uważa się więc za dokonaną albo z chwilą upływu wskazanych wyżej 48 godzin albo z chwilą otrzymania potwierdzenia Rezerwacji od Spotmedica, otrzymanego przed upływem wskazanego terminu 48 godzin.
 9. W przypadku złożenia Rezerwacji usług, których świadczenie ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 72 godziny od chwili złożenia oferty, Rezerwację uważa się za dokonaną w przypadku braku otrzymania odpowiedzi na ofertę w terminie 24 godzin od chwili złożenia oferty na Rezerwację lub w chwili otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, jeżeli takowe zostanie wysłane przed upływem wskazanych wyżej 4 godzin – z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem Podróży.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, na rzecz użytkownika zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych.
 11. Każde zaproszenie do składania oferty prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące zasad składania oferty i rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności w tym terminu na dokonanie płatności.

§4 Płatności

 1. Każde Zaproszenie prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące składania Oferty i Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności oraz terminu na dokonanie płatności. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 2. Zaproszenie może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
  1. płatność całości kwoty należnej tytułem zadatku w momencie składania Oferty (dalej: „płatność z góry”);
  2. płatność zadatku na poczet kwoty należnej tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia wizyty (dalej: „płatność zadatku”);
  3. płatność zadatku na poczet kwoty należnej tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji wizyty najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wizyty (dalej: „płatność dwuczęściowa”);
  4. płatność na miejscu, z chwilą rozpoczęcia wizyty (dalej: „płatność na miejscu”).
 3. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Spotmedica;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spotmedica.
 4. Jeżeli Zaproszenie przewiduje sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Spotmedica, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiego sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zgodnie z warunkami Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze. Po dokonaniu płatności i zaakceptowaniu Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Spotmedica.
  2. w przypadku braku zaakceptowania Oferty, Spotmedica niezwłocznie zwróci użytkownikowi wpłacone środki.
  3. w wypadku dokonania płatności zaliczki, pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić z chwilą rozpoczęcia wizyty.
 5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru sposobu płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi.
  2. w przypadku zaakceptowania Oferty, obciążona zostaje karta płatnicza użytkownika kwotą zgodną z warunkami Rezerwacji, a następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Spotmedica.
  3. w wypadku dokonania płatności zaliczki, pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na miejscu i z chwilą rozpoczęcia wizyty.
 6. Jeżeli Zaproszenie przewiduje sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spotmedica, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem złożonej Oferty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spotmedica (dalej „Dane do Przelewu”);
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem złożenia Oferty na Rezerwację na rachunek bankowy Spotmedica w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Spotmedica całością kwoty tytułem złożonej Oferty przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej i po zaakceptowania Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Spotmedica;
  5. w wypadku dokonania płatności zaliczki, pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio na miejscu z chwilą rozpoczęcia wizyty.
 7. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Spotmedica;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spotmedica.
 8. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Spotmedica, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze w tym usługi obciążania kart płatniczych;
  2. w przypadku zaakceptowania Oferty i po dokonaniu płatności zadatku w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wizyty tradycyjnym na rachunek bankowy Spotmedica;
 9. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. przed nadejściem terminu wpłaty pozostałej części ceny Spotmedica poinformuje użytkownika o nadchodzącym terminie, wraz z podaniem metody płatności jaką można wykorzystać w celu uzupełnienia wpłaty oraz wraz z podaniem innych danych niezbędnych do zapłaty pozostałej części ceny za Rezerwację;
  2. w przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie całości pozostałej części ceny za dokonaną Rezerwację, Spotmedica ma prawo do odstąpienia od umowy, w efekcie którego Rezerwacja zostaje anulowana. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie na podany podczas Rejestracji adres email lub poprzez SMM na podany w ten sam sposób numer telefonu;
  3. w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w powyższym pkt b, wpłacony zadatek ceny zostaje zaliczona przez Spotmedica na poczet pokrycia kosztów poniesionych w celu właściwego wykonania Rezerwacji. Jeżeli użytkownik wpłacił, poza Zadatkiem inne środki finansowe, te pozostają mu niezwłocznie zwrócone w całości;
  4. wszelkie zadatki, otrzymywane od użytkowników w ramach płatności za Rezerwacje, Spotmedica dokonuje działań w celu zapewnienia właściwego wykonania Rezerwacji i tym samym stanowią one dla Spotmedica koszty poniesione w celu zapewnienia właściwego wykonania rezerwacji.
  5. z przyczyn technicznych, skorzystanie z możliwości płatności dwuczęściowej, możliwe jest wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonywanej na minimum 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług określonych w danym Zaproszeniu. Oferty Rezerwacji składane na z naruszeniem powyższego postanowienia nie będą akceptowane – w powyższych przypadkach Serwis niezwłocznie skontaktuje się użytkownikiem w celu omówienia złożonej Oferty.
 10. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danego Zaproszenia:
  1. użytkownik otrzyma warunkowe potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu dokonania rezerwacji wizyty przez;
  2. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwe skuteczne potwierdzenie przybycia użytkownika, Spotmedica będzie uprawniona do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;
  3. oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Spotmedica użytkownikowi za pośrednictwem SMS;
  4. z chwilą rozpoczęcia wizyty użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej tytułem Rezerwacji;
  5. jeśli użytkownik nie stawi się na umówioną wizytę w terminie rozpoczęcia wizyty określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, Spotmedica będzie uprawniona do obciążenia użytkownika na kwotę równą kwocie należnej tytułem Rezerwacji.
 11. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.
 12. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.

§ 5 Zmiana lub anulowanie Rezerwacji

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Każde zaproszenie prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika.
 3. Zmiana rezerwacji uzależniona jest od dostępności oferty usługi w innym terminie lub na innych warunkach.
 4. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Spotmedica.
 5. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Spotmedica.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, będą przekazywane Spotmedica.
 2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Spotmedica płatności powinny być kierowane do Spotmedica. Spotmedica rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. W związku ze stwierdzeniem wady usług objętych rezerwacją, klientowi przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub zamianę rezerwacji na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Reklamacje oraz odwołanie od reklamacji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres pomoc@spotmedica.com z dopiskiem „Reklamacja” oraz na adres Spotmedica, 26-600 Radom, Świętokrzyska 31/35;
 6. Zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w momencie złożenia.
 7. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • datę zawarcia Umowy,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny usługi, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
   podpis reklamującego – w wypadku zgłoszenia pisemnego.
 8. Przy zgłoszeniu odwołania Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane: .
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
  • podpis reklamującego – w przypadku odwołania składanego na piśmie.
 9. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez SklepzOkularami.pl treści reklamacji.
 10. Za dzień wniesienia odwołania przyjmuje się dzień otrzymania przez SklepzOkularami.pl treści odwołania w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar lub usługę. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta, lub bezpośrednio klientowi.
 12. Spotmedica rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia oraz odwołania terminie 30 dni. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
 13. Spotmedica udziela odpowiedzi na reklamację oraz odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej, chyba, że z okoliczności wynika, iż Klient życzy sobie odpowiedzi w formie elektronicznej.
 14. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Spotmedica mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej

 

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Spotmedica oraz w Serwisie.
  2. Spotmedica zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do rezerwacji, dla których procedura dokonywania rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
  3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
  4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
  5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.